tirsdag 7. september 2010

Utdanningskostnader

Norge var tidlig ute med folkeskole. Utdanning har alltid vært prioritert. Likefullt får vi lite utdanning igjen for hver krone som investeres.
Dette er i ferd med å endre seg etterhvert som småskoler legges ned og store, åpne byskoler bygges. Norges landformer gjør moderne utdanningsteknologi ekstra lønnsomt, men Norge er likevel sinke i innføring av moderne teknologi.
Hva skal vi da med SP (bondepartiet) og SV (sosialistene) og AP (arbeiderpartiet)? De fører ikke sin egen politikk. Vårt neste håp må bli H (liberalpartiet).
Utdanningsveksten har også stoppet opp. Siden 2003 har andelen studenter som tar høyere utdanning, falt slik at utdanningsnivået i dag ikke lenger er ledende i OECD.

mandag 12. juli 2010

Sosial læringsplattform

I Norge brukes læringsplattformer (LMS) som It's Leatning og Frontier - eller brukes de ikke? De fleste lærere bruker dem lite eller ingenting. Hvorfor?
Ungdommer bruker ofte sosiale media som Facebook, Twitter og hotmail. Elevene tar i bruk LMS uten store problemer, men nytten i undervisningen er derimot begrenset. LMS fungerer i dag mest som postkasse for innlevering av oppgaver og et arkiv der lærerne, elevene og foreldrene kan holde styr på skolearbeidet. Dette kunne vi selvfølgelig gjort på andre og enklere måter. Potensialet i LMS er imidlertid nærmest ubegrenset og kan i noen tilfelle gjøre læreren og lærebøkene overflødige.
Den største svakheten til LMS er mangelen på sosiale læringsfunksjoner. Ungdommen er storbrukere av sosiale media. Slike funksjoner kunne vært integrert i LMS: Interaktiv kommunikasjon, fildeling og samarbeid innen grupper.

lørdag 10. juli 2010

Gratis læremidler i Norge

Regjeringen Stoltenberg i Soria Moria-erklæringen slo fast at videregående skole skulle bli gratis for elevene. I løpet av en treårsperiode ble gratis læremidler innført i videregående opplæring. Den 1.august 2007 ble følgende lovtekst innført i opplæringslovens § 19-6; under overskriften ”Økonomisk ansvar for utgifter til nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr”
”Frå 1. august 2007 skal skoleeigar halde elevar på vidaregåande trinn 2 med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr.”
De nye læreplanene slo fast at digital kompetanse skulle innarbeides i alle fag. Satinge på digitale læringsressurser gjorde det nødvendig med elev-pc. NDLA fikk oppgaven med innkjøp av læremidler.
Utdanningsteknologi er bruken av teknologi i utdannelse for å bedre læring og undervisning. Begrepet er også kjent som instruksjonsteknologi eller læringsteknologi.

Utviklingen av telekommunikasjon og pedagogikk på 1980-tallet økte tilgjengelighet til kunnskap og lettet tilgang til utdannelse.

Antall undervisningstimer på skolen ble redusert ved innføring av digitale læremidler, siden elevene kan utføre en stor del av skolearbeidet online. Tiden i klasserommet kunne benyttes til diskusjon og samhandling i stedet for enveis instruksjon. Samarbeid mellom elever og lærerens rolle som veileder endret elevens selvbevissthet. Den nye teknologien gir også eleven umiddelbart svar på spørsmål og korreksjon av feil under skolearbeidet.Fjernundervisning ble til toveis kommunikasjon mellom lærer og elev. Eleven kunne nå delta i klasserommet sammen med jevnaldrende og holde kontakt med fakultetet og skoleledelsen for øvrig.

Enhver elev er unik og undervisningsprinsipper må derfor tilpasses den enkelte elev. Moderne undervisningsteknologi innbyr til egeninnsats og initiativ og frigir tiden i klasserommet og lærerens gruppeledelse. Teknologien åpner dermed for selvstendig utvikling for eleven og for individuell støtte fra læreren.